master's thesis
Vokalna lirika Dubravka Stahuljaka

Astrid Grobenski (1992)
University of Zagreb
Music Academy